S T A T U T
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PRACOWNIKÓW DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ I FIZJOTERAPII

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba władz krajowych

 

§ 1

Tworzy się organizację zawodową pod nazwą OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ I FIZJOTERAPII zwany dalej Związkiem.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polski.

§ 3

Siedziba władz krajowych Związku jest we Wrocławiu.

ROZDZIAŁ II

 

Postanowienia ogólne
§ 4

1. Związek jest niezależny od organów administracji państwowej, partii politycznych i innych organizacji.
2. Związek może tworzyć ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), 
bądź do nich przystępować.
3. Członkostwo w organizacji międzyzwiązkowej nie narusza Statutu Związku.

§ 5

1. Związek zrzesza wszystkich pracowników zatrudnionych w publicznych, niepublicznych 
i prywatnych placówkach ochrony zdrowia zajmujących się diagnostyką medyczną (laboratoria medyczne, pracownie elektroradiologiczne) i fizjoterapią.
2. Związek zrzesza pracowników bez względu na rodzaj ich wykształcenia.
3. Członkami Związku mogą być także emeryci i renciści, którzy byli zatrudnieni  w działach 
diagnostyki medycznej i fizjoterapii.
4. Związek zrzesza również osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu, które 
do dnia zwolnienia zatrudnione były w placówkach określonych w ust. 1, jeśli nie są członkami 
innych związków

§ 6

Celem Związku jest ochrona praw, godności i interesów pracowników działów diagnostycznych 
i fizjoterapii.

§ 7

Do zadań Związku należy:
1. Zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotyczących zbiorowych interesów 
i praw pracowniczych.
2. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy.
3. Uzgadnianie z pracodawcą systemu wynagradzania, regulaminów nagród i premiowania pracowników.
4. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Zajmowanie się warunkami życia emerytów, rencistów i pozostających bez pracy.
6. Ustalanie zasad wykorzystania funduszu socjalnego i mieszkaniowego.
7. Współdziałanie z pracodawcą w sprawach dotyczących regulaminu pracy, planu urlopów.
8. Pomoc członkom Związku w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

§ 8

Związek realizuje swoje cele poprzez:
1. Reprezentowanie swoich członków wobec władz organów administracji państwowej oraz pracodawców.
2. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w wypadku konfliktu między członkami Związku, a władzami, organem administracji państwowej, wojewódzkiej, terenowej oraz pracodawcą.

§ 9

Szczegółowy plan zamierzeń Związek będzie realizował przez:
1. Negocjowanie warunków pracy i płacy pracowników.
2. Negocjowanie w sprawach dotyczących regulaminów nagród i premiowania.
3. Opiniowanie i negocjowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia.
4. Udział w komisjach konkursowych na stanowiska kierowników działów diagnostycznych i fizjoterapii.
5. Zajmowanie stanowiska w sprawach staniu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa 
oraz organizacji ochrony zdrowia.
6. Obronę godności zawodowej pracowników działów diagnostycznych i fizjoterapii.

§ 10

W sytuacjach uznanych przez siebie za konieczne Związek może organizować różne, zgodne 
z prawem, formy protestu wobec władz, organów administracji państwowej i terenowej oraz
pracodawców.

§ 11

Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:
1. Nie ogranicza się liczby kandydatów.
2. Glosowanie odbywa się na poszczególnych kandydatów.
3. Glosowanie jest tajne.
4.  Nie ogranicza się ilości kadencji pełnionych przez tę samą osobę
5. Przynależeć do jednej organizacji związkowej.
6. Odwołanie członka władz odbywa się na tych samych zasadach jak wybór.

§ 12

1. Ogniwa Związku powstają z inicjatywy pracowników działów diagnostycznych  i fizjoterapii różnych jednostek służby zdrowia prowadzących praktykę na danym terenie, które tworzą w tym celu organizacje związkowe.
2. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ), 
zrzeszająca osoby wymienione w § 5 Statutu. Status Terenowej Organizacji Związkowej posiada również Międzyzakładowa Organizacja Związkowa zrzeszająca osoby, o których mowa w § 5, zatrudnione 
u pracodawców, i których nie działa Terenowa Organizacja Związkowa.
3. Podstawowa jednostka organizacyjna podlega rejestracji w Zarządzie Krajowym.
4. Rozwiązanie podstawowej lub regionalnej organizacji związkowej stwierdza Zarząd Krajowy. 
Rozwiązanie organizacji związkowej powoduje wykreślenie z rejestru, utratę prawa używania nazwy 
Związku oraz występowanie z roszczeniami finansowymi wobec Związku. Majątek rozwiązanej 
organizacji związkowej staje się własnością jej byłych członków.

ROZDZIAŁ II

 

Członkowie związku i ich prawa i obowiązki.

 

§ 13

Członek ma prawo:
1. Uczestniczyć w ogólnych zebraniach związku.
2. Wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz.
3. Uczestniczyć w ustalaniu instrukcji dla wybranych delegatów.
4. Korzystać z pomocy Związku w przypadku zagrożeń swojej godności, swoich praw i interesów zawodowych.
5. Korzystać z pomocy finansowej Związku. Zakres i formę pomocy określa walne zebranie właściwego szczebla Związku.
6. Występować z wnioskami i pytaniami do swoich władz związkowych wszystkich szczebli.
7. Członek ma prawo być informowany o wszystkich decyzjach i innych działaniach wszystkich 
instancji związku.
8. Przynależeć tylko do jednej organizacji związkowej.

§ 14

Członek jest zobowiązany:
1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz związkowych.
2. Regularnie płacić składki członkowskie.

§ 15

Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą właściwego 
Zarządu terenowego. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku służy prawo dowołania się 
do Walnego Zgromadzenia organizacji terenowej.

§ 16

1. Członkostwo Związku ustaje wraz z jego wypowiedzeniem przez członka.
2. Członka, który nie wykonuje obowiązków członkowskich, właściwy zarząd terenowy może 
ukarać udzieleniem mu nagany lub ostatecznie pozbawić go członkostwa. Od tej decyzji przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do walnego zebrania organizacji zakładowej w terminie 
1 miesiąca.

§ 17

Zarządy terenowe prowadzą ewidencję członków i mogą wydawać legitymacje członkowskie.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja i władze Związku.

§ 18

Władzami Krajowymi Związku są:
1. Krajowy Zjazd Delegatów
2. Zarząd Krajowy
3. Krajowa Komisja Rewizyjna
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków, 
o ile dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

§ 19

1. Krajowy Zjazd Delegatów uprawniony jest do:
- uchwalania programu działalności Związku
- wyboru Zarządu Krajowego, jego Przewodniczącego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej
- rozpatrywania sprawozdań Zarządu Krajowego i udzielania mu absolutorium
- rozpatrywania sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej
- uchwalania zmian Statutu
- podjęcia uchwały o tworzeniu, bądź przystąpienia do ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji)
- podjęcia decyzji o likwidacji Związku
2. Zjazd Krajowy zwołany jest przez Zarząd Krajowy raz na 4 lata oraz na każde żądanie Krajowej 
Komisji Rewizyjnej lub żądanie 1/3 Zarządów regionalnych.
3. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów są ważne, gdy na zjeździe obecna jest co najmniej połowa delegatów w I ogłoszonym terminie. W II terminie uchwały uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących delegatów.
4. Liczba członków Zarządu Krajowego ustalona jest przez Zjazd Krajowy Delegatów, jednak nie 
może ona być mniejsza niż liczba Zarządów Regionalnych, gdyż Przewodniczący Zarządów 
Regionalnych automatycznie wchodzą w skład Zarządu Krajowego.

§ 20

1. Zarząd Krajowy obowiązany jest:
- reprezentować Związek w kraju wobec władz, organów administracji państwowej, pracodawców 
i instytucji społecznych państwa
- kierować pracami Związku w kraju
- uchwalać budżet organizacji krajowej
- uchwalać ordynacje wyborczą
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata
3. Do oświadczenia woli w imieniu Zarządu Krajowego upoważniony jest jego Przewodniczący.
4. Przewodniczący reprezentuje na zewnątrz Zarząd Krajowy, kieruje pracami Zarządu Krajowego, zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania obowiązków członków Zarządu Krajowego. 
Dla pracowników zatrudnionych przez Zarząd Krajowy, Przewodniczący jest pracodawcą 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

§ 21

1. Krajowa Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność finansową Związku
2. Kadencja Krajowej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata
3. Krajowy Zjazd Delegatów ustala liczbę członków Komisji Rewizyjnej
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.

§ 22

1. Zjazd Krajowy określi zakres terytorialny Regionu
2. Władzami Regionu Związku są:
- Regionalny Zjazd Krajowy Delegatów
- Zarząd Regionu
- Komisja Rewizyjna Regionu
3. Regionalny Zjazd Delegatów
- uchwala program działalności Związku w danym regionie
- przeprowadza wybory do Zarządu Regionalnego, wybór Przewodniczącego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Regionu
- rozpatruje sprawozdania Zarządu Regionu i udziela mu absolutorium
- rozpatruje sprawozdania Komisji Rewizyjnej Regionu
- wybiera delegatów na Zjazd Krajowy
4. Zjazd Regionalny zwoływany jest raz na 4 lata oraz na każde żądanie Komisji Rewizyjnej 
lub Zarządów terenowych reprezentujących co najmniej 30% członków organizacji regionalnej Związku.
5. Uchwały regionalnego Zjazdu delegatów są ważne w I ogłoszonym terminie Zjazdu przy obecności 
połowy delegatów lub w ogłoszonym II terminie Zjazdu bez względu na ilość uczestniczących delegatów.
6. Liczba członków Zarządu Regionalnego ustalana jest przez Zjazd delegatów i liczy sobie nie mniej 
niż liczba Zarządów terenowych, gdyż przewodniczący Zarządów terenowych wchodzą automatycznie
w skład Zarządu Regionalnego.

§ 23

1. Zarząd Regionalny reprezentuje w danym regionie związek zawodowy wobec władz, 
organów administracji państwowej, pracodawców, a także innych organizacji.
2. Zarząd Regionalny ma obowiązek:
- kierować pracami Związku w danym regionie
- uchwalać budżet organizacji regionalnej
3. Kadencja Zarządu regiony trwa 4 lata
4. Do oświadczenia woli w imieniu Zarządu Regionu upoważniony jest jego Przewodniczący.

 

§ 24

1. Komisja Rewizyjna Regionu nadzoruje i kontroluje działalność finansową Zarządu regionu
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Regionu trwa 4 lata
3. Członkowie regionalnej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Regionalnego.

§ 25

1. Przez Organizację Związkową Terenową rozumie się organizacje działającą na terenie jednej 
lub kilku placówek medycznych o ile liczba członków nie jest mniejsza niż 10 osób.
2. Władzami terenowymi Związku jest:
- Ogólne Zebranie Członków
- Zarząd Terenowy
- Terenowa Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków należy:
- wybór delegatów na Zjazd Regionalny
- wybór Zarządu Terenowego i jego Przewodniczącego oraz Terenowej Komisji Rewizyjnej
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu terenowego i udzielanie mu absolutorium
- rozpatrywanie sprawozdań Terenowej Komisji Rewizyjnej
2. Ogólne Zebranie Członków zwoływane jest raz do roku lub na każde żądanie Komisji Rewizyjnej, 
także na żądanie co najmniej 30% członków Związku.
3. Do ważności uchwał Ogólnego Zebrania Członków niezbędna jest obecność w I terminie połowy 
członków Związku. W ogłoszonym II terminie uchwały uznaje się za ważne bez względu na ilość 
uczestniczących w zebraniu członków.
4. Ogólne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
5. Liczbę członków Zarządu Terenowego ustala Ogólne Zebranie Członków.
6. Funkcji związkowych w Zarządzie Terenowej Organizacji Związkowej nie można łączyć 
ze stanowiskami kierowniczymi podległymi bezpośrednio kierownikowi zakładu pracy.

§ 27

1. Do zakresu działania Zarządu Terenowego należy:
- bieżące reprezentowanie Związku na danym terenie wobec władz, organów administracji państwowej, 
pracodawców, a także innych organizacji
- bieżące kierowanie pracami Związku
- uchwalanie budżetu Terenowego Związku zawodowego
2. Kadencja Zarządu Terenowego trwa 4 lata
3. Do oświadczenia woli w imieniu Zarządu Terenowego upoważniony jest jego Przewodniczący.

§ 28

1. Terenowa Komisja Rewizyjna kontroluje działalność finansową Zarządu Terenowego
2. Kadencja Terenowej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata
3. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Ogólne Zebranie Członków
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Terenowego

§ 29

1. Przez Międzyzakładową Organizację Związkową rozumie się organizację zrzeszającą pracowników 
zatrudnionych u kilku pracodawców.
2. Władzami Międzyzakładowej Organizacji Związkowej jest:
- Ogólne Zebranie Członków
- Zarząd Terenowy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
- Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna

§ 30

Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków należą zadania określone w § 26 Statutu.

§ 31

Do zakresu działań Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej należą zadania określone 
w § 27 Statutu.

§ 32

Kompetencje Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej określa § 28.

ROZDZIAŁ V

Fundusze, majątek Związku

§ 33

Fundusz Związku tworzony jest:
1. Ze składek członkowskich
2. Darowizn, zapisów, dotacji i działalności gospodarczej
3. Dochodów uzyskanych z majątku Związku.

§ 34

Fundusze Związku przeznaczane są na finansowanie działalności Związku. Do zaciągania zobowiązań 
majątkowych w imieniu Związku upoważnionych jest 2 członków Zarządu działających łącznie.

§ 35

1. Podstawą działalności finansowej Związku są budżety obejmujące wszystkie środki będące 
w dyspozycji tych władz.
2. Budżety uchwalane są na okres 1 roku.
3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

§ 36

Zasady podziału pomiędzy organizacje Terenowe, Region i Zarząd Krajowy środków finansowych 
uzyskanych ze składek członkowskich – ustala Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 37

1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej ustala się na 0,5% miesięcznych dochodów brutto 
członka Związku.
2. Renciści i emeryci płacą składki członkowskie w wysokości 3 zł miesięcznie.
3. Osoby bezrobotne, o których mowa w § 5 ust. 4 oraz członkowie, którym pracodawca zalega 
z wypłatą wynagrodzenia – zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe i przejściowe

§ 38

W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych decyzje podejmuje Zarząd Krajowy.

§ 39

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii może być 
rozwiązany na wniosek 2/3 większości członków, uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów podjętą 
większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do glosowania.

 

§ 40

Krajowy Zjazd Delegatów decyduje o trybie i formie likwidacji majątku.

§ 41

Uchwały w sprawie zmian Statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów. 
Przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

§ 42

1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii oraz jego 
ogniwa Regionalne i Terenowe nabywają osobowość prawna z dniem zarejestrowania OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ I FIZJOTERAPII.
2. Nowopowstające jednostki Związku nabywają osobowość prawną z chwilą zarejestrowania tego 
Związku w rejestrze prowadzonym przez Zarząd Krajowy.
3. Zarząd Krajowy nie odpowiada za zobowiązania jednostek organizacyjnych Związku posiadających 
osobowość prawną.

Załączniki: