ZWROT KOSZTÓW ZA DOJAZD NA POSIEDZENIA ZARZĄDU

Zwracane są koszty dojazdu jednego przedstawiciela  ( najczęściej  dla przewodniczącej/go lub dla osoby wskazanej przez przewodniczacą/go ) z danego TOZ w jedną stronę lub za jeden nocleg, po złożeniu wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami do Zarządu Krajowego w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od daty posiedzenia.  Wniosek do pobrania tutaj

ZWROT KOSZTÓW ZA SZKOLENIA

UWAGA!

V Krajowy Zjazd Delegatów podjął uchwałę o zawieszeniu wypłaty dofinansowań do końca 2014 r, Od stycznia 2015 dofinansowanie w kwocie 380zł przysługuje wnioskodawcy raz na dwa lata

1. Zgodnie z postanowieniami Krajowego Zjazdu Delegatów, dofinansowania dotyczą tylko kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz konferencji szkoleniowych dających tzw. punkty edukacyjne.

2. Członek Zarządu może uzyskać dofinansowanie tylko raz w roku za szkolenie odbyte w roku złożenia wniosku (nie ma dofinansowania wstecz).

3. Uchwałą Zarządu 1/06/2010 wnioski o dofinansowanie ze względu na zabezpieczenie płynności finansowej Związku rozpatrywane będą raz na kwartał.

4. Dofinansowanie mogą otrzymać tylko ci Członkowie, których macierzysta organizacja nie zalega z opłatą składek (chodzi o składki przekazywane na konto Zarządu Krajowego), a także realizuje inne zobowiązania wobec Zarządu Krajowego, np. przekazywanie danych o organizacji (ilość członków, skład Zarządu itp.)

 5. Wnioski o dofinansowanie powinny być składane nie później niż po upływie miesiąca od zakończenia szkolenia. 
Wniosek do pobrania tutaj.

( Ta uchwała została anulowana kolejną uchwałą Zarządu Krajowego z powodu wzrostu kosztów wynikających z  aktywnego brania udziału członków naszej organizacji w manifestacjach, w posiedzeniach Komisji Trójstronnej , RDS, Komisji Zdrowia Branży Ochrony Zdrowia FZZ,  itp ).

ZWROT KOSZTÓW DLA OSÓB BĘDĄCYCH W OKRESIE WYPOWIEDZENIA

Zarząd na swoim posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2011 podjął Uchwałę nr 10/2011 o treści:

Osoba będąca w okresie wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy może starać się o dofinansowanie w wysokości 400zł do kursów wspomagających jej zatrudnienie w innym sektorze gospodarki po spełnieniu określonych warunków.

Warunkami otrzymania dofinansowania poza dokumentami, że jest ona w okresie wypowiedzenia są: dowód wniesionej opłaty za kurs oraz zaświadczenie o jego ukończeniu. Warunkiem niezbędnym jest także aby macierzysta organizacja wnoszącego o dofinansowanie nie zalegała z opłatą składek na rzecz Zarządu Krajowego,  a także realizowała inne zobowiązania wobec Zarządu Krajowego.